chestionar satisfactie pacienti

Alocatie hrana consum colectiv

Lista informatiilor de interes public

Procedura de inscriere a pacentilor pentru TRANSPLANT

Informarea pacienților cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal

Etica Drepturi Pacienti     Feedback Pacienți

DOCUMENTE NECESARE INTERNARII LA SPITAL

 1. Buletin identitate / Carte identitate;
 2. Bilet de trimitere de la medicul de familie,
 3. Bilet de internare de la medicul specialist,
 4. Adeverinta de asigurat /coasigurat /cupon de pensie /cupon de somaj /dovada platii la CASS
 5. Card de sanatate

PENTRU COASIGURATI

ADEVERINTA DE ASIGURAT ELIBERATA DE CASA DE ASIGURARI PE BAZA URMATOARELOR DOCUMENTE:

 1. Adeverinta de la Finante ca nu are venit sau adeverinta de la primarie,
 2. Asigurarea sotiei / sotului
 3. Copie dupa buletin sau C.I.
 4. Copie dupa certificatul de casatorie
 5. Card de sanatate

CONDITII DE INTERNARE

 1. Bilet de trimitere de la medicul de familie / medic specialist din ambulator
 2. Buletin sau carte de identitate. Copie dupa certificat de naştere pentru pacienţii care nu au împlinit 14 ani.
 3. Dovada calităţii de asigurat: cupon de pensie de pe ultima luna; adeverinţă de salariat vizată de angajator sau de Casa de asigurari de sanatate, adeverinţă de elev / student, adeverinţă de şomaj.
 4. Card de sanatate

INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA

 • La externare pacientului  i se elibereaza un bilet de externare din spital (pentru pacient internat în regim spitalizare continuă) sau scrisoare medicala catre medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, dupa caz (pentru pacient internat în regim spitalizare de zi) in care sunt specificate indicaţii terapeutice, determinate conform diagnosticului,  regim de viaţă şi date privind dispensarizarea afecţiunilor.
 • Pacientului i se elibereaza concediu medical (la cerere);
 • Pacientului i se recomanda ingrijire medicala la domiciliu (daca este cazul).

DREPTURILE PACIENTULUI

Drepturile pacientilor

 1. Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
 2. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

Dreptul pacientului la informaţia medicală

 1. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
 2. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 3. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
 5. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
 6. Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare,
 7. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

    Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală

 1. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate.
 2. Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.
 3. În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 4. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
 5. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 6. În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
 7. Pacientul are acces la datele medicale personale.
 8. Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
 9. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică. În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.
 10. Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 11. Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.
 12. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

 1. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
 2. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 3. În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
 4. Pacientul are acces la datele medicale personale
 5. Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
 6. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale

 1. (1) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
  (2) Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunoştinţa publicului.
 1. (1) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.
  (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.
 1. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 2. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
 3. Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 4. (1) Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.
  (2) Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.
 1. (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
  (2) Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
 1. Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

Obligatiile pacientilor

 1. De a respecta conditiile de disciplina ale spitalului;
 2. De a folosi cu grija bunurile ce ii sunt puse la dispozitie, orice degradare fiind supusa regulilor de drept civil;
 3. De a nu fuma in incinta spitalului;
 4. De a nu consuma si introduce bauturi alcoolice in spital;
 5. De a purta echipamentul de spital si de a nu parasi incinta spitalului in aceasta tinuta;
 6. De a respecta regimul alimentar indicat de medic;
 7. De a pastra curatenia in salon si spatii comune;
 8. De a se adresa in mod civilizat personalului medico-sanitar;
 9. De a evita producerea in cadrul spitalului de zgomote de orice natura care pot produce discomfort pacientilor internati.

Evidența unităților sanitare care furnizează

servicii de recuperare/ reabilitare

1.     SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA,

Strada Viilor nr 46-50 Cluj Napoca,

 Telefon: 0264-207021

2.     SPITALUL CLINIC MUNICIPAL

 Str. Tabacarilor nr 11, 400139 Cluj-Napoca,  

Telefon 0735 406 101

Tel/Fax: +40 264 437 049

3.     SPITALUL CLINIC DE BOLI  INFECȚIOASE

Str. Iuliu Moldovan, nr. 23, Cluj-Napoca

Telefon: 0264.594.655

4.     POLARIS MEDICAL

Str. Principală, Suceagu 407062, jud. Cluj, 

Telefon: 0264 933