ANUNT CONCURS PENTRU POST MEDIC SPECIALIST

INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE ȘI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA

Anunt Viata Medicala

scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu nor- mă întreagă de medic specialist con- firmat în specialitatea Medicină de la- borator pentru Laboratorul de Analize medicale și imunologie clinică. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menţionează postul pentru care dorește să concu- reze; b) copie xerox de pe diploma de licenţă și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru bio- logi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republi- cată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcula- rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să re- zulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; h) chitanţă de plată a taxei de con- curs; i) copia actului de identitate în ter- men de valabilitate. Taxa de concurs este de 150 de lei. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului. Înscrierile la concurs se fac la se- diul unităţii, în termen de 15 zile calen- daristice de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioa- da cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală”.

Proces verbal concurs